Khăn ăn đóng cân rút ,gấp Cata 1800 tờ /gói, 10 túi/bịch